Herminia Filgaira

M’ha agradat molt l’experiència i la pràctica és molt interessant.